Cele konsorcjum

Konsorcjum zostaje zawarte w celu prowadzenia prac związanych z rozwojem inżynierii lądowej rozumianymi, jako innowacyjne rozwiązania opatentowane i nie opatentowane, systemowe, służące tworzeniu typowych i standardowych rozwiązań oraz ich wdrażaniu, a także przekazywaniu informacji i wiedzy związanej z tym rozwojem.

Celami działalności Konsorcjum są:

  • wspólne prowadzenie prac i badań podstawowych, stosowanych, wdrożeniowych oraz pilotażowych zmierzających do powstawania dobrych praktyk oraz standaryzacji rozwiązań i technologii w inżynierii lądowej głównie na rzecz administracji samorządowej oraz rządowej, a także przedsiębiorców,
  • wprowadzanie dobrych praktyk, rozwiązań typowych i standardów do praktyki projektowej, wykonawczej i utrzymaniowej w inżynierii lądowej, a w tym głównie w zakresie budownictwa drogowego i obiektów inżynierskich z uwzględnieniem problemów klęsk żywiołowych, ochrony środowiska, wykorzystania odpadów, energii odnawialnej,
  • udział i wspomaganie procesu legislacyjnego związanego z problematyką inżynierii lądowej dotyczących przede wszystkim przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
  • wspomaganie przedsiębiorców oraz administracji samorządowej i rządowej, związanych z procesem budowlanym, w zdobywaniu nowych standardów niezbędnych dla ich działalności, a w przypadku przedsiębiorców również i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku,
  • zwiększenie wykorzystania infrastruktury i zaplecza naukowo-badawczego oraz dydaktycznego Konsorcjum,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz eksperckiej na podstawie stworzonych przez Konsorcjum planów wydawniczych oraz programów szkoleń i innych form dydaktycznych.

Konsorcjum naukowo - przemysłowe to grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy cywilno – prawnej wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Zapisy dotyczące Konsorcjum naukowo – przemysłowego reguluje ustawa z dnia 8.10.2004 r. o zasadach finansowania nauki. www.bip.nauka.gov.pl