TRANSNOISE 2012

poniedziałek, 8 października 2012

W Zakopanem zakończyła się I Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2012, współorganizowana przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej. Od 3 do 5 października 2012 roku przedstawiciele zarządców dróg, samorządów, administracji państwowej oraz firm i instytucji poruszali najważniejsze zagadnienia związane z inwestycjami drogowymi i kolejowymi ,które służą ochronie przed hałasem. Przestawione również zostały dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania i technologie poprawiające klimat akustyczny.

Podczas konferencji odbywającej się pod patronatem naukowym prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka, rektora Politechniki Krakowskiej, odniesiono się do wielu aktualnych problemów związanych z ochroną środowiska przed hałasem. Konferencja rozpoczęła się w dzień po podpisaniu przez Ministra Środowiska rozporządzenia podwyższającego dopuszczalne normy hałasu. Uczestnicy TRANSNOISE 2012 podkreślali, że jest to tylko pierwszy istotny krok w kierunku oczekiwanych zmian służących wypracowaniu właściwych rozwiązań oraz efektywnej i ekonomicznie uzasadnionej polityce inwestycyjnej.

Wielu uczestników panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez profesora Mariana Tracza z PK, zwracało uwagę na niewłaściwy dobór metod i środków służących zmniejszeniu emisji hałasu. Profesor Zbigniew Engel z AGH, zwrócił uwagę na nadmierne stosowanie ekranów akustycznych i nazywał obecną tendencję w ochronie przed hałasem komunikacyjnym „ekranomanią”.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na konieczność zmian nie tylko w przepisach, ale przede wszystkim w podejściu do zagadnienia ochrony przed hałasem : od zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego szlaki komunikacyjne i edukacji służącej właściwym zachowaniom na drogach poprzez takie budowanie lub modernizację dróg i linii kolejowych, które ograniczą hałas lub zminimalizują jego skutki po pojazdy zapewniające niską emisję hałasu.

Przedstawione zostały rozwiązania stosowane w kraju i za granicą. Omówiono między innymi typy cichych nawierzchni i ich zastosowanie, postulowano, aby także ze względu na ich różnorodność wprowadzić pojęcie „ nawierzchni rekomendowanej” czyli takiej, która w zależności od wielu czynników zapewnia właściwe ograniczenie emisji dźwięku. Uczestnicy Konferencji poznali kompleksowe działania, jakie zastosowano na drodze szybkiego ruchu we Frankfurcie nad Menem , a także wyniki projektu badawczego dotyczącego wpływu hałasu komunikacyjnego na ptaki, które stały się podstawą wytycznych, jakie w Niemczech stosuje się w analizach środowiskowych. Przedstawione i omówione zostały także zagadnienia związane z pomiarami równoważnego poziomu dźwięku, opracowaniem map akustycznych i programów ochrony środowiska przez hałasem, a zwłaszcza realizacji zawartych w nich zaleceń.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody KNPIL. Zostały one ustanowione przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej, aby uhonorować działania i wdrożenia służące efektywnej ochronie przed hałasem. Nagrodę KNPIL TRNASNOISE 2012 przyznano Romanowi Ciepieli, wicemarszałkowi małopolskiemu za szczególną determinację i ogromne zaangażowanie w działania na rzecz zmian przepisów ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie za podjęcie się szczególnej inicjatywy, której efektem jest realizacja pilotażowych odcinków cichych nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 780.